Ured za suzbijanje zlouporabe droga - Brošura za roditelje

PREDMET: BroSura za roditelje-,,Interuju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati(' - distribucija bro5ure, moli se
PoŠovani,
U listopadu 2017. godine, u orgarizaciji Ureda za suzbrlanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Ured) odrLanje godi5nji sastanak Radne skupine za Sustav ranog upozoravanja u sludaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj . Zadata Radne skupine je savjetovanje Ureda o provedbi op6e strategije Nacionalnog informacijskog sustava za droge, metodama prikupljanj ai analize podataka, komunikacijskoj strategiji i daljnjem razvojt, aktualnim temama i trendovima koji se pojavljuju na podrudju novih psihoaktivnih tvari, predlaganje aktivnosti i mjera te sudjelovanje u izradi radnih dokumenata i strudne literature.
Na godi5njem sastanku predstavljen je nacrt broSure namijenjene informiranju roditelja o novirii psihoaktivnim tvarima, te je sa dlanovima spomenute Radne skupine usugla5ena konadna verzija bro5ure ,,Interuju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati" koju Vam u elektronskom obliku dostavljamo u prilogu.
Zbog rastu6e dostupnosti proizvoda koji sadrle nove psihoaktivne tvari te visokih rizika koji se povezuju s njihovom kcnzumacijom, svrha prodmetne bro5ure je informirati roditelje o toj pojavi. U njoj 6e roditelji na6i osnovne informacije o tome Sto su nove psihoaktivne tvari (nove droge), u kakvim se oblicima pojavljuju, gdje se iste mogu nabaviti, koji su udinci i Stetne zdravstvene posljedice konzumacije novih droga te kako prepoznati trovanje novim psihoaktivnim tvarima. Takoder, u broSuri su navedeni savjeti za roditelje kako na vrijeme uoditi i sprijediti problem yezan uz konzumaciju novih psihoatkivnih tvari, odnosno kako razgovarati s djetetom o novim drogama i Stetnim posljedicama njihove konzumacije.
S obzirom na aktualnost problematike novih droga i njihove pojavnosti na trZi5tu RH, kao i trendove koji ukazuju kako je Hrvatska iznad europskog prosjeka po konzumiranju novih droga medu mladima, slobbdni smo zamoliti Ministarstvo znanosti i obrazovanja da predmetnu broSuru distribuira svim osnovnim i srednjim Skolama u Republici Hrvatskoj. Takoder, molimo Agenciju za odgoj i obrazovanje da bro5uru proslijede voditeljima Zupanijskih strudnih vije6a za osnovne i srednje 5ko1e te udenidke domove, a Zupanijske koordinatore preveneije ovisnosti za djecu i
mlade u odgojno-obrazovnim ustanovama r hryanijske koordinatore u sustar,u socijalne skrbi, ostalim relevantnim institucij am a na ruzini svoj ih hryanlja.
Za sve dodatne informacije o bro5uri i problematici droga, stojimo Vam na raspolaganju.
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.
 
S poštovanjem,
Ovlašten za obavljavljanje poslova  ravnatelja ureda, Željko Petković