01. Projekt unapređenja rada Škole

Naš glavni projekt bio je i uvijek će biti unaprijeđenje rada Škole odnosno postizanje naše vizije da imamo suvremeno opremljenu školu koja će opremom i nastavnim metodama pratiti suvremene tehnološke i pedagoške tijekove i u kojoj će raditi stručno i pedagoški educirani nastavnici. Školu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu među nastavnicima i učenicima, Školu u koju će učenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike te motivirani za stjecanje stručnih kompetencija. Isto tako, Školu koja će svim učenicima pružiti jednaku šansu za stjecanje stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada kao i ljudskih osobina potrebnih za život u demokratskom društvu.   

Da bismo ostvarili navedeni cilj potrebno je realizirati nekoliko važnih podciljeva:

a) Timski rad i dobra komunikacija

b) Projektna nastava   

c) Stručna edukacija nastavnika

d) Zajednički elementi i mjerila ocjenjivanja, te kriteriji za izostanke

Važno je da svi zajedno, učenici, roditelji, nastavnici i ravnatelj, svojim idejama i prijedlozima kreiraju nastavni proces i život Škole.

U skladu s tim, nastavnici su aktivno uključeni u sustav odlučivanja o razvoju Škole zbog čega je osnovan Odbor za unapređenje rada Škole koji se sastoji od predstavnika stručnih aktiva i predstavnika vijeća roditelja i učenika. Odbor ima zadatak da bude poveznica između ravnatelja, nastavnika, učenika i roditelja odnosno da sve prijedloge iznijete na sastancima stručnih aktiva, Vijeća učenika i Vijeća roditelja operativno provede u djelo. Odbor ima zadatak da zajedno sa ravnateljem i Nastavničkim vijećem izradi Školski kurikulum u kojem će, između ostalog, biti definirano djelovanje potrebno za poboljšanje rada Škole.

U kreiranje Školskog kurikuluma uključujemo učenike i roditelje koji će na sjednicama Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Odbora iznijeti svoje prijedloge za unapređenje rada Škole.

Zbog toga ravnatelj je izradio prijedlog Školskog kurikuluma, stavio ga na web stranicu Škole 1. kolovoza 2016. te otvorio javnu raspravu o istome tijekom ljeta.Zamolio je učenike i roditelje da dostave svoje prijedloge na mail Škole kako bi iste ugradili u kurikulum. 

Odbor za unapređenje rada Škole:

1. Ravnatelj Škole – Tihomir Tomčić

2. Predstavnik aktiva strojarstva – Tonko Švorinić

3. Predstavnik aktiva elektrotehnike – Snježana Mandarić

4. Predstavnik aktiva graditeljstva i ostalih usluga – Goran Simatović

5. Predstavnik aktiva obrade drva – Mladen Pilipović

5. Predstavnik aktiva prometa – Šime Jukić

6. Predstavnik aktiva matematike i fizike – Renata Bešić

7. Predstavnik aktiva hrvatskog jezika – Ivana Pandžić

8. Predstavnik aktiva stranog jezika – Elvira Pavić

9. Predstavnik aktiva povijesti, p.ig. i vjeronauka – Sanja Miočić

10. Predstavnik aktiva TZK – Hrvoje Brkić

11. Predstavnik aktiva praktične nastave – Dubravko Jakšić

12. Predstavnik Vijeća roditelja

13. Predstavnik Vijeća učenika

Pod projekti:

 

a) Timski rad i dobra komunikacija

Timski rad je važan element nastavnog procesa sa aspekta odgoja i obrazovanja.

Bitno je u radu škole naglasiti odgojnu komponentu u nastavnom procesu i ojačavati dobre i konstruktivne međuljudske odnose, kako između samih nastavnika, tako i nastavnika, učenika i roditelja. Trebamo težiti timskom radu, izmjenjivati iskustva i informacije i pomagati jedni drugima, ne samo u izvođenju nastavnog procesa, već i u donošenju važnih odluka.

Stoga planiramo:

- timski rješavati probleme, obrazovne ili odgojne, na koje nailaze pojedini nastavnici u radu i to ne samo retorički, već konkretno u praksi.

- održavati najmanje jedanput kvartalno sastanke stručnih aktiva tijekom kojih će nastavnici razmjenjivati iskustva i informacije o karakteristikama i uočenim problemima u nastavnom procesu te poraditi na usklađivanju kriterija ocjenjivanja. Moram priznati da je ovo teško očekivati jer predsjednici aktiva više nemaju priznat sat za vođenje aktiva u normi – provodi predsjednik aktiva. Prvi sastanak stručnih aktiva obavezno je organizirati prije početka školske godine na kojem će aktivi definirati zajedničke elemente, kriterije i mjerila ocjenjivanja te izraditi plan usavršavanja za iduću godinu.

- obavezno organizirati jedanput kvartalno (prije zajedničke Kvartalne sjednice)  sastanak Razrednog vijeća, za svaki razred pojedinačno, na kojem će sudjelovati samo nastavnici koji predaju u tom razredu. Svi nastavnici, koji predaju u tim razredima, dužni su neizostavno biti nazočni na sjednici o čemu će se ubuduće voditi evidencija – zadužena psihologinja, pedagoginja i razrednici (u nedostatku nastavnika ponoviti u 17.00 sati).

- ostvarivati kontinuiranu, svakodnevnu komunikaciju između predmetnih nastavnika i razrednika razreda u kojima isti predaju.

Navedene aktivnosti koordinirat će ravnatelj i stručno-pedagoška služba.  

U obrazovnom elementu strukovnog dijela nastavnog procesa timski rad važan je zbog postizanja korelacije i usklađivanja stručno teorijskog i praktičnog djela programa i to iz dva razloga:

 Prvo, potrebno je postići da se nakon ili tijekom teorijske obrade pojedinih stručnih sadržaja isti praktično izvedu u školskoj i obrtničkoj radionici. Svjesni smo da je to teško uskladiti sa obrtničkim radionicama, ali itekako moguće u školskim.

 Drugo, pojedini stručno teorijski predmeti imaju mali fond sati za potrebne sadržaje (obrada materijala kod automehatroničara u 1. razredu na primjer) dok praktične ima na pretek te je stoga potrebno dogovoriti sadržaje koji će se obraditi samo na praktičnom dijelu.

Da bismo sve to uspjeli, nastavnici stručne teorije i praktične nastave trebaju usko surađivati. Zbog toga formirat ćemo timove po pojedinim programima koji će se morati često sastajati i usklađivati realizaciju programa. Ovo smo već dobro zamislili i započeli prošle godine, ali nismo realizirali u punoj mjeri i stoga na tome treba više poraditi.

Svaki tim odredit će koordinatora koji će voditi zapisnike sa sastanaka te iste predati ravnatelju na kraju nastavne godine.

Prvi sastanak timova bit će održan prije početka nastave odnosno 30. kolovoza u 8.00 sati.

 

 

Timovi za usklađivanje stručno-teorijske i praktične nastave:

 

Ovi timovi imaju zadatak da se sastanu prije početka školske godine kako bi uskladili operativne programe stručno-teorijske i praktične nastave te kontinuirano tijekom iste prateći realizaciju programa.

Zanimanje

 

Razred

Nastavnici

stručna teorija

Nastavnici

praktična nastava

                                    automehatroničar

Prvi

Lipovac Radaš, Baričević

drugi

Grbić, Frleta, Ivanac Jakšić, obrtnici-Švorinić
Treći Grbić, Frleta, Ivanac obrtnici-Švorinić

instalater kućnih instalacija,               tokar,                   bravar

Prvi

Višković Vranić, Božičević, Miočić
drugi Stanić, Sinovčić, Pleslić Kardum, obrtnici – Švorinić
Treći Stanić, Sinovčić, Pleslić obrtnici-Švorinić

elektroinstalater

Prvi

Radišić Božičević

drugi

Mandarić, Radišić, Vukić Kardum, obrtnici-Kardum
Treći Radišić, Špralja obrtnici-Kardum
elektromehaničar Prvi Radišić Fatović
Treći Vukić, Špralja obrtnici – Kardum
TK monter

prvi

Mandarić, Radišić Fatović
TK monter         elektroničar drugi Mandarić, Filipović, Radišić, Špralja „Konektor“      Fatović, Kardum

Stolar

prvi

Jović Mišković

drugi

Jović, Pilipović Mišković

Treći

Jović, Pilipović Obrtnici

                                 autolimar

prvi

Višković Vranić, Kardum

drugi

Mavra obrtnici – Kardum
Treći Mavra obrtnici – Kardum

Brodomehaničar

Prvi Višković Baričević
drugi Vukić M. poduzeća – Ivin
Treći Vukić M. poduzeća – Ivin

soboslikar-ličilac

Prvi Simatović, Koren Jović, Koren
drugi  Simatović, Koren obrtnici – Jović
Treći  Simatović, Koren obrtnici – Jović
Zidar drugi Sjauš obrtnici-Simatović
Treći Sjauš obrtnici-Simatović

 

b) Projektna nastava

Ako želimo funkcionirati nastavni proces te isti usmjeriti prema ishodima učenja, nužno je uvođenje novih nastavnih metoda i projektne nastave odnosno kompleksnih radnih zadataka. Sigurno je došlo vrijeme napuštanja frontalnog oblika nastave i diktiranja u realizaciji stručno teorijskih sadržaja. Isto tako, potrebno je napustiti korištenje računala i LCD projektora u nastavi ako je to shvaćeno kao sredstvo da se nastavniku olakša rad na način da projicira nastavne sadržaje na zid, govori o istima, a učenici samo prepisuju.  Potrebno je uvesti metode koje će više angažirati učenike u razradi nastavnih sadržaja, koje će omogućiti učenicima samostalan i kreativan rad odnosno koje će omogućiti učenicima samostalno pripremanje, izvođenje, evaluaciju i prezentiranje obrađenih sadržaja. Nastavnik treba dobiti ulogu moderatora koji će učenike uvesti u nastavne sadržaje, pripremiti dokumentaciju i voditi ih tijekom obrade istih. 

Isto tako, potrebno je dati prednost nastavi koja će poticati razradu nastavnih sadržaja kroz projekte i radne situacije koje su karakteristične za pojedina zanimanja i s kojima će se učenici susretati u praksi. Potrebno je osmisliti projekte, programe koji će predstavljati kompletni radni zadatak čijom razradom će učenici izraditi kompletnu tehnološku dokumentaciju s crtežima, troškovnik potrebnog materijala s cijenama do kojih će samostalno doći. Bitno je da svaki učenik ili manja grupa dobije svoj projekt kojeg će samostalno izraditi. Na primjer, bilo da se radi o vodovodnoj instalaciji, instalaciji grijanja ili elektroinstalaciji, potrebno je da učenik samostalno osmisli i nacrta položajni nacrt instalacija (tlocrtu i nacrtu), odredi sve potrebne instalacije i pozicije za izradu, definira postupak izrade te izradi troškovnik sa svim cijenama i definira ponudu za kupca.       

Na primjer, za elektroinstalatere: zadatak je „postaviti električne instalacije u objekat na dva kata, površine 100 m2 prema dostavljenom nacrtu“. Učenici moraju naučiti da samostalno mogu planirati i izvesti navedenu instalaciju te izraditi troškovnik i kalkulaciju utrošenog materijala i radova. Moraju naučiti i izraditi kompletnu tehnološku dokumentaciju radova, počevši s crtežom i skicom instalacija, postupkom radova, popisom potrebnog alata i materijala te obračunom radova i definiranjem konačne cijene. Razradom različitih karakterističnih projekata, koji predstavljaju simulaciju stvarnih radnih zadataka koji čekaju učenike u praksi, nastavnik će kroz stručno-teorijsku nastavu suočiti učenike s problemima prakse te ih približiti istoj. Kroz izradu projekata učenici trebaju učiti, ne samo sve djelove instalacija, već i stručno-teorijska znanja vezana uz pojedino zanimanje kao što su osnove elektrotehnike i elektrotehnički materijali, električne instalacije te zaštite na radu. Vrlo je važno uspostaviti usku suradnju sa obrtnicima koji nam svojim iskustvom i znanjem mogu pomoći u definiranju projektnih zadataka čime ćemo i uskladiti stručno teorijsku i praktičnu nastavu. Bilo bi dobro da na sastanku koji će se održati prije početka nastave, nastavnik struke i obrtnici zajedno definiraju projekte.

Ovo bi trebalo primjeniti i za ostala obrtnička zanimanja.      

Na primjer, zadatak za vodoinstalatera: kupac ima kupaonicu veličine 12 m2 u kojoj želi postaviti tuš kadu sa kabinom, toalet školjku, bide, lavandin sa ormarićem i perilicu veša. Ima ideju rasporeda, ali želi i prijedlog izvođača, te ponudu sa cijenom. Učenik treba:

- izraditi crtež (tlocrt i nacrt) rasporeda sanitarija

- izraditi tlocrt i nacrt svih instalacija

- izraditi postupak izrade i montaže

- izraditi popis svih elemenata instalacija, materijala i sanitarija

- izraditi troškovnik pri čemu učenici sami moraju doći do cijena   

Siguran sam da ćemo primjenom novih nastavnih metoda postići zanimljiviju nastavu koja će više zainteresirati učenike što će rezultirati manjim brojem izostanaka. Ostvarit ćemo zasigurno i bolje rezultate u stručno teorijskom dijelu programa, smanjiti broj negativnih ocjena te izbjeći situacije da gotovo cijeli razred, na kraju pismenog rada, preda prazan papir.

Realizaciju šireg uvođenja projektne nastave koordinirat će ravnatelj. Prvi korak je da će svaki nastavnik stručno-teorijske nastave, do 16. rujna 2016., dostaviti ravnatelju svoje izvedbene programe u koje bi trebali biti integrirani projekti.  

Uz nastavni proces u zanimanjima automehatroničar i instalater kućnih instalacija koji se bazira na principu projektne nastave, smatram nužnim djelomičnog uvođenja projektne nastave u ovoj školskoj godini u stručnu nastavu elektroinstalatera, elektromehaničara, autolimara, bravara, i stolara. Potrebno je da svaki učenik tijekom nastavne godine samostalno izradi nekoliko projekata koji simuliraju stvarne radne procese iz prakse.

c) Stručna edukacija nastavnika

Planiramo osigurati stručnu edukaciju nastavnika kroz nekoliko segmenta:

c1. - nastavnici imaju obvezu sudjelovati na svim stručnim seminarima koje organizira Agencija za strukovno obrazovanje i Agencija za odgoj i obrazovanje i Škola će im to omogućiti. No, nastavnici samostalno trebaju pratiti godišnje planove usavršavanja navedenih agencija te se, u dogovoru s ravnateljem, prijavljivati na iste. Važno je osigurati da nastavnici, koji su bili na državnim skupovima, nakon povratka izvjeste svoje kolege o sadržajima koje su čuli, a koji su primjenjivi za ostale nastavnike. Osim toga, tijekom godine, u Zadarskoj županiji, kontinuirano se održavaju stručni sastanci županijskih aktiva u različitim općeobrazovnim predmetima i oni su obavezni za sve nastavnike. Nastavnici mogu planirati i odlazak na stručne skupove koje na državnoj razini organiziraju strukovne udruge (HUPE konferencija i slično).

c2. - samostalno ćemo, u suradnji s gospodarskim čimbenicima, organizirati seminare za naše stručne nastavnike. Već sada imamo dogovoreno usavršavanje nastavnika u zanimanju automehatroničar koje će voditi Marijan Bohanec, stručnjak u području dijagnostike i servisiranja vozila. Imamo i dogovor s poduzećem „Konektor“ za usavršavanje nastavnika u području telekomunikacija. Uistinu je potrebno da nastavnici iz svih zanimanja prate stanje na tržištu rada i pojavu novih tehnologija kako bi pravovremeno organizirali usavršavanje nastavnika, nabavu opreme te implementiranje iste u nastavni proces. Aktiv graditeljstva organizirat će predavanja firmi Wienerberger, Bramac, Tondach, Knauf, Helios i druge.

c3. - u suradnji s partnerskim školama iz Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Zagreba i Velike Gorice organizirati stručne seminare.

c4. - samostalno ćemo unutar Škole organizirati edukacije koristeći pri tome postojeća znanja svojih nastavnika. Svi nastavnici koji se vrate s raznih seminara i stručnih usavršavanja dužni su naučeno prenijeti ostalim nastavnicima unutar stručnog aktiva.  

Konačno, svi stručni aktivi dužni su izraditi plan stručnog usavršavanja za svoje članove te isti dostaviti ravnatelju do 14. listopada 2016. Ovo je  

važno i zbog izrade financijskog plana i osiguravanja sredstava za usavršavanje.

d) Zajednički elementi i mjerila ocjenjivanja te kriterija za izostanke  

1.) Svjesni smo sve težine ovog problema, osobito njegova rješavanja, ali to je nešto što uistinu bar možemo pokušati riješiti. Stručni aktivi dužni su izraditi i uskladiti zajednička mjerila ocjenjivanja te ih nastavnici trebaju ugraditi u svoje izvedbene programe. Stručno-pedagoška služba Škole će analizirati izvedbene programe po pojedinim aktivima i utvrditi njihovu primjenu. 

Navedene aktivnosti koordinirat će pedagoginja, a realizirat će ih predsjednici pojedinih stručnih aktiva. Aktivnosti moraju biti gotove do kraja polugodišta.

Slijedeće aktivnosti:  

- sastanci stručnih aktiva 29. kolovoza 2016. na kojima će biti donijeti zajednički elementi i mjerila ocjenjivanja – zapisnik sastanka dostaviti pedagoginji.

- nakon što nastavnici, do 16. rujna, predaju svoje izvedbene programe, pedagoginja će pregledati upisane elemente i mjerila ocjenjivanja.

Rok za navedene aktivnosti je kraj mjeseca rujna.

2.) Odrediti zajedničke kriterije za definiranje opravdanih i neopravdanih sati odnosno u cijelosti poštivati odredbe Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koji je jasno propisao kriterije i mjerila za izricanje pojedine pedagoške mjere. No, unatoč toga, među razrednicima i dalje vlada veliki nesklad u kriterijima temeljem kojih se opravdavaju izostanci učenika odnosno pojedini razlog izostanka učenika neki razrednici tretiraju opravdanim, a neki neopravdanim. Da bi se to izbjeglo, izostanke je potrebno opravdavati samo i isključivo sukladno odredbama Pravilnika koje kažu da roditelji mogu opravdati samo 3 dana izostanaka učenika tijekom nastavne godine dok je za sve ostale slučajeve potrebno dostaviti ispričnicu liječnika ili nadležne institucije koju je potpisao i roditelj. Poštivajući ove odredbe postići ćemo   objektivnost, ali i „natjerati“ roditelje da kontinuirano dolaze u Školu. To možemo i moramo postići.    

Osim toga, i dalje vrijedi pravilo da učenike možemo pustiti s nastave samo uz odobrenje roditelja i toga se moramo držati u svim prilikama bilo da se radi o bolesti učenika, sportskim ili nekim drugim obvezama. Svaki nastavnik, ali i ravnatelj i pedagoginja moraju se pridržavati ove odluke. Roditeljima treba omogućiti da preuzmu odgovornost za svoje dijete.

Nastavnicima mora biti stalo da su učenici na nastavi. Ne smije se dešavati da nastavnika dočeka u razredu 2 – 3 učenika, a on ne reagira i o tome ne izvjesti ravnatelja ili pedagoginju koji će odmah zvati roditelje i izvijestiti ih da im djeca nisu u Školi. To činimo i kada cijeli razred „pobjegne“ s nastave.

3.) Uveli smo pravilo da se učenike koji ometaju nastavu ne udaljuje sa iste, već se upućuju pedagoginji, psihologinji ili ravnatelju koji će porazgovarati s učenikom, utvrditi razloge ne adekvatnog ponašanja te o tome obavezno odmah izvjestiti roditelje i upisati ih u posebnu „bilježnicu“. Učenik se nakon toga vraća u razred. Kako to ne bi bilo samo obično upisivanje, odlukom Nastavničkog vijeća, izmjenili smo Pravilnik o pedagoškim mjerama na način da su definirane pedagoške mjera za određeni broj „upisa“ u bilježnicu. Na primjer: - 3 puta ometao nastavu  - opomena razrednika ili slijedeća veća mjera.