Elektromonter

ZANIMANJE:  elektromonter

B1) IZBORNI DIO

Red.

broj

Nastavni predmeti

               S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.         3. god.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Strojarstvo

Električni strojevi i aparati+

Elektroenergetika

Elektronički sklopovi+

Električne instalacije

Energetska elektronika

Izborni program Škole

(elektroenergetika)

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

  

     -

     4

     3

     2

     -

     -

     -

    

    -

     -

     -

     -

     2

     2

     4

  

  UKUPNO B1    2    16     22-23
  SVEUKUPNO A+B1    32    31    31-32
  STRUČNA PRAKSA    - 80-120++    40+++

Učenje temeljeno na radu:

- 2. razred: realizirat će 245 sati praktične nastave i to u cijelosti u svijetu rada u HEP-u i to kontinuirano jedan dan tjedno

Učenje temeljeno na radu bit će relizirano tijekom strukovno-teorijske nastave i vježbi iz predmeta: mjerenja u elektrotehnici (70 sati), električni strojevi i aparati (140), elektroenergetika (35) i elektronički sklopovi (70 sati).