Elektromonter

ELEKTROMONTER

Red.

Broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.             3. god.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Etika ili vjeronauk

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Računarstvo

Tehničko crtanje i dokumentiranje

Osnove elektrotehnike

Elektroteh.materijali i komponente

Mjerenje u elektrotehnici+

Praktična nastava

   3

   2

   2

   1

   -

   2

   2

   2

   2

   5

   2

   -

   7

  

   3

   2

   -

   1

   2

   2

   2

   -

   -

   -

   -

   3

   7

   3

   2

   -

   1

   -

   2

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   16

  

UKUPNO A   30   22     26

B1) IZBORNI DIO

Red.

broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.         3. god.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Strojarstvo

Električni strojevi i aparati+

Elektroenergetika

Elektronički sklopovi+

Električne instalacije

Energetska elektronika

Izborni program Škole

(elektroenergetika)

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

  

     -

     4

     3

     2

     -

     -

     -

    

     -

     -

     -

     -

     2

     2

     4

  

UKUPNO B1    2    16    22-23
SVEUKUPNO A+B1    32    31    31-32
STRUČNA PRAKSA    - 80-120++    40+++